Kişisel verilerin korunması

         Kişisel verilerin korunması

 

         

İş bu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme/Kişisel Veri Paylaşım İzni;

Yavuz Motor’un ne tür kişisel veriler topladığını

Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını

Yavuz Motor’un işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi

açıklamaktadır.

          Yavuz Mühendislik San.ve Tic. A.Ş (“Yavuz Motor”) , olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca; Veri Sorumlusu sıfatıyla, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve hissedarı ve/veya yöneticisi bulunduğunuz şirketi temsilen vermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, KVKK’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda, yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılacak, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.

 

 

          Kişisel verilerinizin Yavuz Motor tarafından işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; yetkili servis başvurunuz kapsamında, açık rızanıza istinaden, başvurunuzu değerlendirmek, başvurunuzun olumlu sonuçlanması halinde yetkili servis sözleşmesi akdetmek, başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde ise tarafınızca tedarik edilen kimliğinizin tespit edilmesi için yetkili servis başvurusunda belirttiğiniz kişisel verilerinizi kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme amacı doğrultusunda tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymaktır.

 

 

          Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gibi kamu tüzel kişileri; bağlı ortaklıklarımız ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz; Yavuz motor olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan diğer üçüncü kişilerdir.

 

          Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; web sitemiz, e-posta veya çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla toplanabilir.

 

          Kişisel verilerinizle ilgili olarak KVKK md. 11’de belirtilen kişisel verilerinizin

işlenip işlenmediğini öğrenme

işlenmişse bilgi talep etme

işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme

eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme

KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme

aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme

münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz

 

          Haklarınızı kullanmak için kisiselverilerim@yavuzmotors.com mail adresine size ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile mail atabilir veya şirketimize hitaben yazdığınız “word veya pdf.” formatındaki bir dosyayı güvenli e-imza ile imzalayabilirsiniz veya şirketimizin web sayfasında mevcut kayıtlı e-posta adresine, size ait kayıtlı e-posta adresinden güvenli elektronik imzalı şekilde başvuru yapabilir veya kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile şirket adresimize başvuru yapabilirsiniz.

 

 

          Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

 

Kişisel verilerin korunması Yavuz Motor, için önemli bir konudur. Yavuz Motor, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. Yavuz Motor kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Yavuz Motor’un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Yavuz Motor bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

 

Kullanıcı/Kullanıcılar web sitesi üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.

 

 

          Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonimleştirilmesi

 

İşbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme/Kişisel Veri Paylaşım İzni” nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun madde 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu madde 138’e göre ise kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak her zaman silme ve vermiş olduğunuz onayı geri alma hakkınız bulunmaktadır. Bunun için kisiselverilerim@yavuzmotors.com mail adresine size ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile mail atabilir veya şirketimize hitaben yazdığınız “word veya pdf.” formatındaki bir dosyayı güvenli e-imza ile imzalayabilirsiniz veya şirketimizin web sayfasında mevcut kayıtlı e-posta adresine, size ait kayıtlı e-posta adresinden güvenli elektronik imzalı şekilde başvuru yapabilir veya kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile şirket adresimize başvuru yapabilirsiniz.

 

 

          “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme/Kişisel Veri Paylaşım İzni” nde Yapılacak Değişiklikler

Yavuz Motor, işbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme/Kişisel Veri Paylaşım İzni” nde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme/Kişisel Veri Paylaşım İzni'’nin “www.yavuzmotor.com.tr” sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme/Kişisel Veri Paylaşım İzni” ndeki değişikliklerden haberdar olmanız için, sizlere gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

 

          Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme Ve İcra Daireleri

 

İşbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme/Kişisel Veri Paylaşım İzni” Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir. Burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık veya ihtilaf iddia veya talep olduğu takdirde, İstanbul (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacaktır.

 

 

          Son Hüküm

Kullanıcı/Kullanıcılar, web sitesine girmeden önce yukarıda yer alan “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme/Kişisel Veri Paylaşım İzni” ni okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

 

BT Departmanı